Handelsbetingelser for

Sprogeriet ApS

 

Sprogeriet ApS
Kochsgade 31D
5000 Odense
TLF: +4522896169
CVR: 37413062

Betaling
Sprogeriet ApS modtager online betalinger med Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online.
Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er eksklusiv moms.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark - Kroner (DKK)

Sprogeriet ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Levering
Leveringstiden for din ordre er 1-5 hverdage.
Sprogeriet ApS afsender varer med følgende: GLS - Erhverv, GLS - Privat, GLS - Pakkeshop, PostNord - Privat
Fragten bliver beregnet ud fra vægt.

Du vil kunne vælge i mellem at få pakken sendt "uden omdeling" eller "med omdeling".

Du vil altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke, fra vores lager og hjem til dig.

Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.
Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.
Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.
Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.
Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail kontakt@sprogeriet.dk. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Varens stand ved returnering
Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.
Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Sprogeriet ApS at vurdere varens stand.

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.
Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Sprogeriet ApS i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.
Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.
Sprogeriet ApS dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:
Sprogeriet ApS
Kochsgade 31D
5000 Odense
TLF: +4522896169
Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.


1. ANVENDELSESOMRÅDE:
1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og aftaler vedrørende leverancer fra Sprogeriet til selskabets kunder, hvis andet ikke skriftligt er aftalt.

1.2. Såfremt køber anfører andre vilkår for købet betragtes disse som bortfaldet ved Sprogeriets fremsendelse af ordrebekræftelse og salgs/leveringsbetingelser, medmindre andet skriftligt er accepteret af Sprogeriet ApS.

1.3. Er der indgået aftale om løbende leverance eller rammeaftale, hvor disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, er Sprogeriet ApS berettiget til at ændre salgs- og leveringsbetingelserne med et varsel på 2 måneder, hvorefter de nye salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på leverancer, der sker efter udløbet af varslingsperioden.

2. INDGÅELSE AF AFTALE:
2.1. Køb af et produkt gennemføres ved, at kunden bestiller via Sprogeriets webshop www.sprogeriet.dk. Ordren er ikke bindende, før Sprogeriet har sendt en skriftlig bekræftelse/faktura til kunden.

2.2. Annullering af en indgået aftale kan alene ske efter konkret individuel aftale mellem Sprogeriet ApS og kunden.

3. SPECIFIKATIONER OG TOLERANCER:
3.1. Sprogeriet ApS leverer i aftalt mængde med mindre andet er aftalt.

4. LEVERING, LEVERINGSTID:
4.1. Levering sker i henhold til ”Incoterms 2010” medmindre anden konkret aftale er indgået mellem parterne.

4.2. Ordrebekræftelsen afsendes fra Sprogeriet efter modtaget bestilling.

4.3. Leveringstid sker efter individuel aftale. Er andet ikke angivet i parternes aftale, skal levering ske inden rimelig tid efter aftalens indgåelse og levering inden 2 uger.

4.4. Ordrer forudsættes leveret samlet medmindre andet er aftalt.

5. PRIS, PRISÆNDRINGER:
5.1. Med mindre anden valuta udtrykkeligt er angivet, er alle priser i danske kroner (DKK).

5.2. Sprogeriet ApS har til enhver tid ret til at ændre gældende priser (som opgivet på www.sprogeriet.dk) med [30] dages forudgående skriftligt varsel til kunden. Sprogeriet ApS skal dokumenterede nye omkostninger, som følge af ændringer i told, skatter, afgifter m.v., eller såfremt der i øvrigt er påført Sprogeriet ApS meromkostninger.

6. BETALINGSBETINGELSER:
6.1. Priserne for produkterne følger leverandørens til enhver tid gældende priser (som opgivet på www.sprogeriet.dk) medmindre parterne aftaler andet.

6.2. Betalingsbetingelserne: 8 dage efter ordren er afsendt.

7. EJENDOMSRET:
7.1. Sprogeriet ApS forbeholder sig ejendomsretten til den solgte ordre indtil hele købesummen samt eventuelt påløbne omkostninger, som afholdes af Sprogeriet ApS på kundens vegne, er betalt af kunden. Indtil dette er sket, er kunden ikke berettiget til at videresælge varen eller i øvrigt råde over varen på en måde, der strider imod Sprogeriet ApS ejendomsforbehold.

7.2. Ved omdannelse eller bearbejdning af den solgte vare, uden at denne mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, varen havde inden omdannelse eller bearbejdning.

8. FORSINKELSE MED LEVERING:
8.1. Det aftalte leveringstidspunkt kan, medmindre andet er aftalt, udskydes med indtil 5 dage fra aftalt leveringsdato. Sådan levering anses stadig for rettidig.

8.2. Indtræder forsinkelse som følge af et forhold udenfor Sprogeriet ApS kontrol, udskydes leveringstiden med den tid hindringen varer, herunder med hurtigst mulige genfremstillingstid på produktet. Såfremt hindringen vedvarer ud over 3 måneder, er hver af parterne dog berettiget til ansvarsfrit at hæve købet.

8.3. Efter at Sprogeriet ApS har leveret til kunden, mister denne adgang til at gøre indsigelser gældende vedrørende produktet, herunder hæve købet, når der er forløbet mere end 7 dage fra leverancen er sket.

9. MANGLER:
9.1. Lider det solgte af en mangel, har Sprogeriet ApS ret til at få produkterne returneret til undersøgelse. Sprogeriet ApS vælger om mangel udbedres, om produktet genfremstilles hurtigst muligt og/eller kasseres.

9.2. Kunden skal ved modtagelse kontrollere leverance for synlige mangler og reklamation skal være Sprogeriet ApS i hænde senest 7 dage efter modtagelsen.

9.3. Øvrige mangler skal kunden gøre indsigelser om hurtigst muligt efter kunden har konstateret manglen, dog senest 7 dage efter leverancen.

10. FORSINKELSE MED BETALING:
10.1. Såfremt kunden ikke overholder aftalte betalingsbetingelser forbeholder Sprogeriet ApS sig at stille yderligere leverancer i bero, herunder standse varer under forsendelsen indtil betalingsforpligtelserne er opfyldt.

10.2. Sprogeriet ApS kan i tilfælde af kundens misligholdelse med disse forpligtelser kræve sikkerhedsstillelse for fremtidige betalinger eller kræve forudbetaling, selv om der tidligere er indrømmet kredit uden sikkerhedsstillelse for sådanne beløb. Sikkerhedsstillelse eller forudbetaling kan også kræves, såfremt kundens kreditvurdering fra anerkendt selskab reduceres væsentligt eller kunden skønnes at være i økonomiske problemer som vil resultere i misligholdelse fra kundens side.

10.3. Køber er ikke berettiget til at foretage modregning i mellemværende, uanset årsagen til ønsket modregning, medmindre modregning er skriftligt accepteret af Sprogeriet ApS

10.4. Sprogeriet ApS er berettiget til at hæve købet, såfremt kunden ikke opfylder sine betalingsforpligtelser i henhold til de aftalte betalingsvilkår.

10.5. Har kunden betalt købesummen, mister Sprogeriet ApS dog sin ret til at hæve købet med mindre dette er sket, forinden betalingen er sket eller før Sprogeriet ApS er blevet bekendt med, at betalingen er sket. Sprogeriet ApS mister dog ikke derved sin ret til at kræve eventuel erstatning for omkostninger eller udgifter, der knytter sig til kundens betalingsforsinkelse.

11. ERSTATNING, ANSVARSBEGRÆNSNING:
11.1. I tilfælde af misligholdelse i form af mangler ved det af Sprogeriet ApS leverede produkt, skal Sprogeriet ApS være berettiget til at kreditere eller foretage udbedring eller omlevering, hvilket i givet fald skal ske indenfor hurtigst mulige genfremstillingstid på produktet.

11.2. Sprogeriet ApS begrænser under alle omstændigheder sit ansvar for det leverede produkt til værdien af den konkrete leverance i overensstemmelse med den værdiangivelse, der er fastsat i parternes aftale og i Sprogeriet ApS faktura.

12. PRODUKTANSVAR:
12.1. Sprogeriet ApS er ikke ansvarlig for den skade, som det godtgøres, at de leverede enheder forvolder på købers person eller ejendele.

12.2. I det omfang Sprogeriet ApS herudover måtte blive pålagt ansvar, herunder i forbindelse med den brug, som køberen eller dennes eventuelle aftagere måtte gøre af de pågældende enheder – herunder i tilfælde af videresalg eller forarbejdning heraf – er køber pligtig til at holde Sprogeriet ApS skadesløs.

13. ØVRIGE BESTEMMELSER:
13.1. Sprogeriet ApS er ikke bekendt med eventuelle krænkelse af tredjemands patent-, varemærke, mønster- eller andre rettigheder køber eller senere erhververe vil gøre heraf. Såfremt Sprogeriet ApS alligevel måtte blive pålagt noget ansvar for en sådan krænkelse, er køberen pligtig straks efter påkrav at friholde Sprogeriet ApS for enhver følge heraf, herunder alle sagsomkostninger.

13.2. Eventuelle fejl, herunder skrive- og trykfejl i Sprogeriet ApS skriftlige materiale, herunder korrespondance, ordrebekræftelser og fakturaer er ikke forpligtende for Sprogeriet IVS og kan ikke påberåbes over for denne.

14. RETSREGLER OG VÆRNETING:
14.1. Aftalen mellem Sprogeriet IVS og kunden reguleres i henhold til dansk rets almindelige regler.