Skærmbillede 2019-10-09 kl. 13.41.24.png

Styrk sproget gennem leg

 
BobbyAB_sprogoen_sprogeriet.jpg
 

Bobby 1-3 år

Normalpris 4995,- (ex moms)

Intropris pr. sæt 3995,- (ex moms). Forventet på lager d. 18. Oktober 2019

Når børn udvikler sig sprogligt, har de brug for at spejle sig i voksne og kammerater. Leg, motivation og meningsfulde kontekster er nøglekomponenter i dette samspil.

Med Bobby materialet kan børn og voksne i fællesskab udforske de seks sproglige domæner: Sprogets lyde, ordforråd, grammatik, sprogforståelse, historiefortælling og kommunikative strategier

Læs mere om baggrunden, udviklingen og tankerne bag Bobby materialet nederst på siden.

*Bobby 1-3 år er første sæt i en serie, som indenfor de næste par år udvides med Bobby 3-4 år og Bobby 4-6 år.

 
 
 
Bobbys%25C3%25A6t.jpg
 
 

Bobby materialet 1-3 år indeholder:

Bobby materialet indeholder: 6 bøger om Bobby, 6 Aktivitetsplader med drejepile og 1 Aktivitetshæfte med i alt 216 aktiviteter (36 aktiviteter inden for hvert sprogligt område).

Hvad er det, ham Bobby kan?

 

+ Hvad kan jeg bruge Bobby materialet til?

Bobby materialet skaber læringsmuligheder for små børn gennem leg og samtaler med voksne. Samtidig udvider materialet de voksnes viden om og kendskab til sprogets forskellige områder, og giver inspiration til, hvordan de sproglige områder kan understøttes i hverdagen - dette sker i brugen af materialet sammen med børnene.

Materialet kan fungere som inspiration til, hvordan man kan lave små sproglige aktiviteter i hverdagen og giver et fint indblik i enkeltheden af de sproglige handlinger, der kan skabe udvikling hos små børn. Ved at Bobby materialet indholdsmæssigt ligner hverdagen, kan man som voksen overføre de sprogunderstøttende strategier fra Bobby materialet til alle hverdagens situationer.

+ Hvordan ved I, at Bobby materialet fungerer sammen med børnene?

I udviklingsprocessen er det let at komme til at sætte “barren” for højt og lave aktiviteter, der er for svære til de børn der, skal have glæde af dem. Det har derfor været vigtigt for os, at have både børn og “deres” pædagoger med i udviklingen. Vi kan med stolthed sige, at udviklingen af Bobby materialet er sket i et skønt samarbejde med fantastiske pædagoger og børn fra Odense kommune. Undervejs i processen har vi, ad mange omgange, været ude i både dagplejer og vuggestuer, hvor vi har læst udkast til Bobby bøgerne og prøvet aktiviteter sammen med børn i aldersgruppen 1-3 år. Der er i processen lavet mange forskellige udkast, som løbende er blevet justeret efter vores besøg hos børnene - og herefter testet igen. Vi kan derfor garantere, at det sproglige niveau samt aktiviteterne er tilpasset niveauet hos børn i aldersgruppen 1-3 år. Børnenes pædagoger har været med på sidelinien i processen og har givet feedback og viden om børnenes behov, motivation og koncentrationsevne. Uden denne del af udviklingsprocessen ville Bobby materialet helt sikkert ikke have fået samme niveau af tilpassethed og egnethed i forhold til de 1-3 årige som målgruppe.

Billederne i Bobby bøgerne er i øvrigt taget i de Odenseanske dagtilbud “Dragen” og “Midgård” - en stor tak for lån af jeres lokaler og legepladser skal lyde til jer!

Et kæmpe tak skal lyde til Odense Kommune og alle børn og voksne, der har læst og spillet med os og dermed bidraget til Bobbys udvikling!

+ Hvordan er børnenes motivation tænkt ind?

Bobby materialet er udviklet, så det, så vidt muligt, afspejler de rammer, børn kender fra deres hverdag. Det har vi gjort for at motivere børnenes interesse i bøgerne og spillet, og for at skabe den meningsfuldhed, som er vigtig for udvikling og læring. Tegningerne i Bobby bøgerne er valgt på baggrund af den feedback, vi har fået fra børn og voksne i de børnehusene og dagplejer, hvor vi har testet materialet. Bøgernes indhold er bygget op omkring dagligdagssituationer, som både forældre, pædagoger og børn genkender og kan relatere til - og så har vi tilsat et humoristisk tvist, så bøgerne er underholdende for både børn og voksne.

+ Hvilke voksne kan bruge Bobby materialet?

Bobby bøgerne kan anvendes af både pædagogiske praktikere og privatpersoner. Som udgangspunkt, er Bobby aktivitetssættet specialudviklet til den pædagogiske faggruppe på småbørnsområdet.

+ Hvor meget skal jeg vide om sprog for at bruge materialet?

Det har været en vigtig målsætning for os at lave et materiale, som ikke forudsætter en særlig viden om sprog, for at kunne tages i brug. For at nå denne målsætning, har det været en helt uvurderlig hjælp, at vi i udviklingsprocessen har fået fantastiske indspark fra pædagoger og dagplejere fra forskellige institutioner i Odense kommune, som har testet materialerne for os og bidraget til, at Bobby materialet er nemt at gå i gang med uanset din viden om sprog.

+ Tager det lang tid, at komme i gang med at bruge Bobby?

Da pædagoger og dagplejere på småbørnsområdet, som udgangspunkt ikke har forberedelsestid, har det været vigtigt for os at Bobby materialet - som er specialdesignet til fagruppen - skal være let at anvende, ligesom det ikke må være tidskrævende at sætte sig ind i, hvordan det anvendes i praksis. Et specialdesignet materiale til faggruppen på småbørnsområdet skal være nemt og hurtigt at tage frem og bruge - ellers kommer det til at samle støv på hylden. I samarbejdet med pædagogerne har et vigtigt fokus derfor været, at materialet skal være så intuitivt i sig selv, at det ikke kræver en manual! Bobby materialet indeholder derfor ikke en manual, men kun en beskrivelse af materialet og de sproglige områder, som det dækker.

+ Nu er børn jo forskellige, så hvordan skal jeg forstå aldersangivelsen?

Overordnet kan der tales om, at børns sproglige udvikling er noget, der sker kontinuerligt i forskellige stadier (f.eks. “Børn på 2 år kan dette”). Virkeligheden er dog mere broget. I nogle institutioner er der en overvægt af børn, der er langt fremme på mange sproglige områder, andre steder ser det anderledes ud. Derfor skal et specialdesignet materiale til småbørnsområdet være fleksibelt således, at den pædagogiske praktikker kan bruge det sammen med børn på mange forskellige udviklingsniveauer. Bobby materialets aldersangivelse på 1-3 år er derfor vejledende og der kan sagtens være både et- og flersprogede ældre børn, som vil have stor glæde af materialet. Samtidig bruges Bobby materialet uden, at man skal følge en bestemt opskrift - man kan vælge den spilleplade eller den bog, der passer til barnets niveau - og tage de aktiviteter, der giver mening. Det er hele tiden den enkelte praktikers kendskab til barnet, der har indflydelse på, hvordan Bobby materialet anvendes. På den måde kombineres den pædagogiske faglighed med viden om sproglig udvikling og sprogpædagogik.

Bobby materialet 1-3 år er første rejse ind i Bobby univers. Udviklingen af materialer til aldersgruppen 3-4 år og 4-6 år er så småt startet op.

+ Kan materialerne holde til noget?

Hvis materialet skal kunne anvendes på småbørnsområdet, skal det kunne holde til noget. Især i vuggestuen og dagplejen er det vigtig, at børnene kan udforske bøgerne - og det gør de ofte både med hænder og mund. Som det specialdesignede materiale til småbørnsområdet, som Bobby materialet er, er det tænkt ind, at det er både holdbart og giftfrit, så børnene har mulighed for at udforske materialet på deres præmisser.

+ Skal jeg følge en “opskrift” for at bruge Bobby?

Nej. Bobby materialet er ikke en ”opskrift” eller en ”manual” til, hvordan man systematisk kan udvikle børn sprog. Det er et materiale, man som pædagog kan finde frem, når man finder det relevant og når det passer ind i vuggestuens hverdag og behov. Bobby materialet kan f.eks. fint indgå som en del af arbejdet med læreplanstemaet ”Kommunikation og Sprog”, men materialet kan også ses som en del af vuggestuens øvrige beholdning af spil og bøger. Det er vores mål, at materialet er så spændende og indbydende, at børn og voksne vil bruge det sammen – både til hygge og til mere målrettet pædagogisk arbejde med sprog.

Da materialet er fleksibelt og uden “opskrift”, er den enkelte pædagog, der med sin faglighed og sit kendskab til børnegruppen, bruger materialet, sådan som det bedst giver mening i den enkelte situation.

+ Skal børnene have sprogundervisning i vuggestuen??

Nej, vi synes ikke at små børn skal lære gennem formel undervisning, men derimod gennem leg og interaktion med voksne. Derfor lægger Bobby materialet ikke op til udenadslære og passiv læringsstil, men derimod til deltagelse og inddragelse af børnenes egne erfaringer.

Når børnene høre sproget i brug i dialog med voksne og andre børn, dannes sproglige “skabeloner”. I Bobby bøgerne får børnene mulighed for at koble det hele sammen med genkendelige billeder, og på den måde understøttes børnenes sproglige læring og udvikling. Dette princip gælder for alle sproglige områder og det er tænkt ind i alt indhold i Bobby materialet.

+ Hvad er Bobby materialets teoretiske fundament?

Trods Bobby materialets tilgængelighed og enkelte udformning, ligger der et stort forarbejde i at forankre materialet i viden om børns sproglige udvikling og implementere veldokumenterede sprogunderstøttende strategier i materialet på en lettilgængelig måde.

Vi har sat vores teoretiske viden om små børn sproglige udvikling i spil sammen med vores viden om læringsteori og det sociale samspils betydning for læring og udvikling.

Således er Bobby materialet skabt til at være katalysator for sociale interaktioner mellem børn og voksne, hvilket skaber grundlag og mulighed for, at der sker læring og udvikling.

Indholdet i Bobby bøgerne er baseret på forskellige sprogstrategier og viden om børnesprog:

Bogen om “Sprogets lyde” har fokus på alle konsonantlyde og hver side indeholder mange gentagelser af den samme lyd, da dette er et afgørende element i forhold til at understøtte opmærksomheden på sprogets lyde.

Bogen om “Ordforråd” er bygget op omkring ord, der svarer, hvad børn i aldersgruppen 1-3 år typisk kender og begynder at bruge (CDI CLEX).

Bogen om “Grammatik” har fokus på ental/flertal og ejefald, da det er disse grammatiske elementer der er i spil for børnene i aldersgruppen 1-3 år. Bogen er bygget op, så højtlæseren intuitivt giver barnet grammatiske “skabeloner” ved at bruge grammatikken aktivt i sammenhænge relateret til bøgernes indhold.

Bogen om "Sprogforståelse" giver mulighed for, at børn og voksne sammen udforsker og reflekterer over mundtlige beskeder og handlinger i teksten. Bogen understøtter sprogforståelsen ved at støtte op omkring barnets forståelse af beskeder i fortællingen og barnets forståelse af, at mundtlige beskeder kan omsættes til handlinger.

Bogen om "Historiefortælling" er bygget op om genkendelig situationer for små børn, og rummer spørgsmål, der opfordrer børn til at pege, bruge enkelte ord, sammensætte ord og/eller korte sætninger. Den voksne er den sproglige rollemodel, der skaber struktur i fortællingen og inddrager børnene. Mange gentagelser skaber gode forudsætninger for, at børnene deltager aktivt i fortællingen.

Bogen om “Kommunikative strategier” viser Bobby i forskellige hverdagssituationer, som han håndterer på forskellig vis. Børnene har mulighed for at spejle sig i Bobbys måde at agere på og sammen med den voksne reflektere over, hvilke kommunikative strategier der er hensigtsmæssige i forskellige sammenhænge.


Skærmbillede 2019-01-24 kl. 23.01.07.png