Følgende dokument beskriver betingelser og vilkår for brug af tjenesten Talepiloten (i det følgende kaldet "tjenesten"). Tjenesten udbydes og drives af Sprogeriet ApS, CVR-nr. 37413062, Kochsgade 31D, 2 sal, 5000 Odense C (i det følgende kaldet "Sprogeriet"). Nærværende vilkår finder anvendelse for enhver brug af tjenesten. Ved slutkundens (i det efterfølgende kaldet "kunden" eller "du") ibrugtagning af tjenesten indgås en bindende aftale mellem Sprogeriet og kunden vedrørende tjenesten på nedenstående vilkår. Starten på aftaleforholdet defineres som tidspunktet for oprettelse af et abonnement via tjenesten. Kunden accepterer, at al kommunikation mellem Sprogeriet og kunden sker telefonisk eller elektronisk via Sprogeriets hjemmeside eller via den email-adresse kunden oplyste, inklusiv al korrespondance omkring betaling for brugen af tjenesten.

1. Forudsætninger for adgang til tjenesten
For at kunne benytte tjenesten skal kunden have adgang til en tablet eller smartphone, der er kompatibel med tjenesten og hvorfra der findes internet-adgang. Den af Sprogeriet opkrævede pris omfatter alene brug af tjenesten og omfatter ingen andre udgifter kunden måtte blive påført ved brug af tjenesten, herunder eksempelvis udgifter til internetforbrug.

2. Betalingsvilkår og aldersbegrænsning
Påbegyndelse af abonnementsopkrævningen finder sted ved oprettelse af abonnement via tjenesten. Kunden skal sikre at alle oplysninger om kunden, der afgives i forbindelse med oprettelse af abonnement er korrekte, aktuelle og fuldstændige. Kunden har pligt til løbende at holde sådanne oplysninger opdaterede, således at disse til stadighed er korrekte og fuldstændige. Efter oprettelse af abonnement betales løbende for brug af tjenesten ved at prisen for det månedlige abonnement trækkes på betalings- eller kreditkort oplyst af kunden. Evt. tillægsabonnementer betales på samme vis som hovedabonnementet. 

3. Begrænsninger i brug af tjenesten
Brug af tjenesten til kommercielle formål er ikke tilladt. Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af tjenestens indhold er forbudt. Kunden er uberettiget til at forsøge at skaffe sig adgang til dele af tjenesten, som kunden ikke som udgangspunkt har adgang til eller som ikke er en åbenlys del af tjenesten, herunder underliggende databaser og lignende. Kunden er endvidere uberettiget til at benytte tjenesten på måder eller til formål, som ligger uden for tjenestens anvendelsesområde, såfremt sådan benyttelse måtte medføre tekniske, praktiske eller retslige problemer for Sprogeriet eller tredjemand. Kunden må ej heller bruge tjenesten på anden måde, end den er tiltænkt, herunder forsøge at printe eller kopiere indholdet i tjenesten, kunstigt øge antallet af profiler, overdrage brugernavn og password til tredjemand, omgå tekniske mekanismer, som er implementeret for at beskytte tjenesten mod rettighedskrænkelser, herunder kopiering/reproduktion/distribution, benytte tjenesten i strid med gældende ret og lov. Sprogeriet er berettiget til at lukke adgangen til tjenesten, såfremt Sprogeriet finder grund til at tro, at tjenesten misbruges.

4. Abonnements omfang
Tjenesten er som udgangspunkt et hovedabonnement med mulighed for tilkøb. Med tjenesten får man adgang til Talepiloten. Tjenesten kan til enhver tid ændres af leverandøren. Abonnementet fornyes automatisk hver måned, med yderligere én måned. Der er ikke bindingstid ud over dette. Abonnementet kan opsiges ved udgangen af den måned, kunden sidst har betalt for. Abonnementer med en bindingsperiode kan tidligst opsiges ved udgangen af bindingsperioden. Ved opsigelse af tjenesten i en evt. gratisperiode tilbudt til nye kunder, vil der blive lukket for adgang til tjenesten med øjeblikkelig virkning.

5. Fortrydelsesret
Kunden kan fortryde aftale om indgåelse af abonnement til tjenesten i op til 14 dage efter aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten bortfalder dog straks når kunden tager tjenesten i brug. Ibrugtagning sker første gang kunden logger sig ind på tjenesten ved brug af brugernavn og adgangskode.

6. Ophavsret

Enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne blive forfølges retsligt af Sprogeriet. Kunden har ingen rettigheder til kommercielt brug, salg, videresalg, eksemplar fremstilling, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde.

7. Personoplysninger og sikkerhed
Alle personoplysninger behandles efter gældende lov om persondata. Sprogeriet er berettiget til at behandle alle oplysninger om kunden, som kunden selv angiver ved oprettelse af abonnement og ved brug af tjenesten. Eventuel yderligere behandling af oplysninger om kunden sker alene i det omfang dette er nødvendigt for at kunne levere tjenesten. Eventuelle oplysninger om kundens adfærd ved brug af tjenesten kan anvendes til tekniske formål, markedsundersøgelser og statistiske formål (historik) med henblik på at forbedre den enkelte kundes oplevelse af tjenesten. Sprogeriet overdrager alene personoplysninger til tredjemand i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne forbedre tjenesten for kunderne og sikre kundens brug af tjenesten. Kunden accepterer Sprogeriets indsamling og behandling af personoplysninger om kunden med førnævnte formål. Tjenesten er beskyttet med brugernavn og adgangskode således, at alene kunden har adgang til kundens oplysninger. Kunden er forpligtet til at oprette og benytte en sikker adgangskode og kunden har det fulde ansvar for alle aktiviteter, der finder sted ved brug af kundens brugernavn og adgangskode. Kunden er forpligtet til straks at informere Sprogeriet om eventuel mistanke om uautoriseret brug af brugernavn og adgangskode samt om alle andre sikkerhedsbrud. Sprogeriet er ikke herudover ansvarlig for eventuelle sikkerhedsbrist eller konsekvenser heraf.

8. Sprogeriets rettigheder
Såfremt kunden ikke betaler eller på anden måde ikke opfylder nærværende aftale, og såfremt dette ikke skyldes forhold som Sprogeriet er ansvarlig for, kan Sprgoeriet uden varsel lukke kundens adgang til tjenesten. Kunden accepterer, at Sprogeriet må kommunikere med kunden via e-mail, telefon og SMS, herunder sende relevant information om tjenesten til kunden. Sprogeriet giver dog ingen garanti for, at tjenesten altid er fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der opstår forstyrrelser eller afbrydelser i tjenesten, har Sprogeriet lov at forsøge at løse problemet uden at dette skal anses for at være brud på aftalen med abonnenten. Sprogeriet har endvidere ret til, i rimeligt omfang, at lukke tjenesten midlertidigt i tilfælde af opdatering af tjenesten. Sprogeriet har ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter disse vilkår til tredjemand.

9. Ansvar og skadesløsholdelse
Sprogeriet forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre indholdet og udbuddet af tjenesten. Såfremt kunden i henhold til dansk rets almindelige regler lider et tab som følge af forhold eller undladelser som Sprogeriet er ansvarlig for, er Sprogeriets erstatningsansvar begrænset til et beløb svarende til det månedlige abonnement. Det accepteres af kunden, at mindre tekniske problemer og kortere perioder med manglende adgang til tjenesten kan forekommer. Tjenesten vil løbende blive forbedret og vedligeholdt, hvorfor kunden må forvente løbende opdateringer. Det anbefales, at kunden altid bruger den senest opdaterede version af tjenesten for at sikre optimal udnyttelse af tjenesten. Sprogeriet kan suverænt vælge de platforme og devices, tjenesten bliver udbudt på, ligesom Sprogeriet frit kan indstille leverancer og understøttelse af specifikke håndsæt/devices, som tidligere kan have været understøttet af leverandøren. Sprogeriet er ikke ansvarlig for tab af data, indirekte tab og følgeskader. Kunden er forpligtet til at skadesløsholde Sprogeriet for ethvert tab Sprogeriet måtte lide som følge af kundens forkerte, ulovlige eller retsstridige brug af tjeneste.

10. Tvister
Nærværende vilkår – og enhver brug af tjenesten – er underlagt dansk lov. Enhver tvist, der måtte opstå ud af eller i forbindelse med disse vilkår eller brug af tjenesten skal søges løst mindeligt. I det omfang dette ikke lader sig gøre, kan tvisten indbringes for et passende klageorgan eller de almindelige danske domstole ved Sprogeriets værneting.

11. Ændring af vilkår

Sprogeriet kan med 1 måneds varsel ændre vilkårene for brug af tjenesten. Kunden informeres herom via e-mail som oplyst af kunden og på tjenestens hjemmeside. Såfremt der alene er tale om uvæsentlige ændringer informeres kunden herom alene på tjenestens hjemmeside. Ændringer som skyldes forhold uden for Sprogeriets kontrol, vil kunne blive gennemført med forkortet varsel. Fortsat brug af tjenesten efter vilkårsændringer tjener som kundens accept af de ændrede vilkår.

eye_talepiloten_sprogeriet.png