Sproglig udvikling for børn gennem leg og dialog med voksne

Bobby materialet skaber læringsmuligheder for små børn gennem leg og samtale med voksne.

Bobby materialet rummer også mulighed for, at voksne, sammen med børnene, udvider deres viden og kendskab til de forskellige sproglige områder, og får inspiration til, hvordan der kan arbejdes med områderne.

Materialet kan fungere som inspiration til, hvordan man kan lave små sproglige aktiviteter i hverdagen og giver et fint indblik i enkeltheden af de sproglige handlinger, der kan skabe udvikling hos små børn. 

Ved at skabe et materiale, der indholdsmæssigt ligner hverdagen, kan man som voksen overføre de sprogunderstøttende strategier fra Bobby-materialet til alle hverdagens situationer. 

 

Udviklet i samarbejde med dem, der skal bruge det

Bobby materialet er udviklet i et tæt samarbejde med fantastiske pædagoger og børn fra Odense kommune. Undervejs i processen har vi haft mulighed for at komme ud i både dagplejer og vuggestuer, hvor vi har læst Bobby bøgerne og lavet aktiviteter sammen med børn i aldersgruppen 1-3 år.

En gennemgående faktor i udviklingen af Bobby materialet er, at det sproglige niveau samt aktiviteterne er tilpasset niveauet hos børn i aldersgruppen 1-3 år.

I udviklingsprocessen er det let at komme til at sætte “barren” for højt og lave aktiviteter, der er for svære til de børn, der skal have glæde af dem. 

Børnenes pædagoger har været med på sidelinien i processen, og har givet feedback og viden om børnenes behov, motivation og koncentrationsevne. Uden denne del af udviklingsprocessen ville Bobby materialet helt sikkert ikke have fået samme niveau af tilpassethed og egnethed i forhold til de 1-3 årige som målgruppe.

Billederne i Bobby bøgerne er i øvrigt taget i de Odenseanske dagtilbud “Dragen” og “Midgård” - en stor tak for lån af jeres lokaler og legepladser skal lyde til jer!

Et kæmpe tak skal lyde til Odense Kommune og alle børn og voksne, der har læst og spillet med os og derved bidraget til Bobbys udvikling!

 

Genkendelighed og sjov - både for børn og voksne

Bobby materialet er udviklet, så det afspejler de rammer, børn kender fra deres hverdag. Det har vi gjort for at motivere børnenes interesse i bøgerne og spillet, og for at skabe den meningsfuldhed, som er vigtig for læringen. Tegningerne i Bobby bøgerne er valgt på baggrund af den feedback vi har fået fra børn og voksne i de børnehuse og dagplejer, hvor vi har testet materialet.

Bøgernes indhold er bygget op omkring dagligdagssituationer, som både forældre, pædagoger og børn genkender og kan relatere til - og så har vi tilsat et humoristisk tvist, så bøgerne er underholdende for både børn og voksne.

 

Anvendelighed for faggruppen

Bobby bøgerne kan anvendes af mange faggrupper og privatpersoner. 

Som udgangspunkt, er Bobby sættet specialudviklet til den pædagogiske faggruppe på småbørnsområdet.

I udviklingsprocessen har vi haft mulighed for at tale med pædagoger og dagplejere i forskellige odenseanske institutioner. Det har været en kæmpe hjælp ift. at blive skarpe på, hvad nogle af de vigtigste punkter i udviklingen af et materiale til småbørnsområdet er - og hvordan vi kunne sørge for at Bobby levede op til disse:

 • Tilgængelighed. Da pædagoger og dagplejere på småbørnsområdet som udgangspunkt ikke har forberedelsestid, skal et specialdesignet materiale til fagruppen være ekstremt let at anvende, ligesom det ikke må være tidskrævende at sætte sig ind i, hvordan det anvendes i praksis. Et specialdesignet materiale til faggruppen på småbørnsområdet skal være nemt og hurtigt at tage frem og bruge - ellers kommer det til at samle støv på hylden.

 • Fleksibilitet. Overordnet kan der tales om, at børns sproglige udvikling er noget, der sker kontinuerligt i forskellige stadier (f.eks. “Børn på 2 år kan dette”). Virkeligheden er dog langt mere broget, end hvad aldersbaserede milepæle fortæller os. I nogle institutioner er der en overvægt af børn, der er langt fremme på mange sproglige områder, andre steder ser det anderledes ud. Derfor skal et specialdesignet materiale til småbørnsområdet være fleksibelt, således at den pædagogiske praktikker kan bruge det sammen med børn på mange forskellige udviklingsniveauer. Bobby materialet bruges, uden man følger en bestemt “opskrift” - man kan vælge den spilleplade eller den bog, der passer til barnets niveau - det er altså ikke et krav, at barnets alder og sproglige niveau stemmer overens. Det er hele tiden den enkelte praktikers kendskab til barnet, der har indflydelse på, hvordan Bobby materialet anvendes - og aldersangivelsen er vejledende. På den måde kombineres den pædagogiske faglighed med viden om sproglig udvikling og sprogpædagogik.

 • Holdbarhed. Hvis materialet skal kunne anvendes på småbørnsområdet, skal det kunne holde til noget. Især i vuggestuen og dagplejen er det vigtig, at børnene kan udforske bøgerne - og det gør de med hænder og mund. Et specialdesignet materiale til småbørnsområdet skal være holdbart og giftfrit, så små børn har mulighed for at udforske materialet på deres præmisser.

 

Men hvad er Bobby Materialet helt præcist?

Bobby materialet 1-3 år er et materiale, der stimulerer og udvikler små børns sprog gennem leg og læsning. Materialet retter sig imod 6 sproglige områder:

 • Sprogets lyde

 • Ordforråd

 • Grammatik

 • Sprogforståelse

 • Historiefortælling

 • Kommunikative strategier

Bobby materialet består af forskellige materialer, der kan bruges sammen eller hver for sig:

6 bøger om Bobby, Bobby sættet, der består af: 6 spilleplader med drejepile, 1 Aktivitetshæfte med i alt 216 aktiviteter (36 aktiviteter inden for hvert af områderne: sprogets lyde, ordforråd, sprogforståelse, historiefortælling, kommunikative strategier og grammatik).  

 

Skal børnene have sprogundervisning i vuggestuen??

Nej, det synes vi bestemt ikke, de skal. Vi har taget de sproglige områder helt ned på et niveau, så de er tilpasset småbørnsområdet. For et 2 årigt barn handler det måske om at høre en voksen læse: 

“Se, der er kun ét barn på stuen om morgenen, men se, nu kom der flere børn, så kan de lege”. 

Når børnene oplever sproget i brug og gentagne gange hører de sproglige “skabeloner” i Bobby bøgerne, mens de kobler det sammen med de genkendelige billeder, skabes muligheden for sproglig læring og udvikling.

Dette princip gælder for alle sproglige områder og alt indhold i Bobby materialet.

 

Bobby materialets teoretiske fundament

Trods Bobby materialets tilgængelighed og enkelte udformning, ligger der et stort forarbejde i at forankre materialet i viden om børns sproglige udvikling og implementere veldokumenterede sprogunderstøttende strategier i materialet på en lettilgængelig måde.

Vi har sat vores teoretiske viden om små børn sproglige udvikling i spil sammen med vores viden om læringsteori og det sociale samspils betydning for læring og udvikling.

Således er Bobby materialet skabt til at være katalysator for sociale interaktioner mellem børn og voksne, hvilket skaber grundlag og mulighed for, at der sker læring og udvikling. 

De 6 Bobby bøger

 • Bogen om “Sprogets lyde” har fokus på alle konsonantlyde og hver side indeholder mange gentagelser af den samme lyd, da dette er et afgørende element i forhold til at understøtte opmærksomheden på sprogets lyde.

 • Bogen om “Ordforråd” er bygget op omkring ord, som aldersgruppen 1-3 år ifølge CDI Clex kender og begynder at bruge.

 • Bogen om “Grammatik” har fokus på ental/flertal og ejefald, da det er disse grammatiske elementer, der er i spil for børnene i aldersgruppen 1-3 år. Bogen er bygget op, så højtlæseren intuitivt giver barnet grammatiske “skabeloner” ved at bruge grammatikken aktivt i sammenhænge relateret til bøgernes indhold.

 • Bogen om sprogforståelse giver mulighed for, at børn og voksne sammen udforsker og reflekterer over handlinger i teksten. Bogen understøtter sprogforståelsen ved at støtte op omkring barnets forståelse af indholdet i fortællingen og barnets forståelse af, at mundtlige beskeder kan omsættes til handlinger.

 • Bogen om Historiefortælling er bygget op om genkendelig situationer for små børn, og rummer spørgsmål, der opfordrer børn til at pege, bruge enkelte ord, sammensatte ord  eller korte sætninger. Den voksne er den sproglige rollemodel, der skaber struktur i fortællingen og inddrager børnene. Mange gentagelser skaber gode forudsætninger for, at børnene deltager aktivt i fortællingen.

 • Bogen om “Kommunikative strategier” viser Bobby i forskellige hverdagssituationer, som han håndterer på forskellig vis. Barnet har mulighed for at spejle sig i Bobbys måde at agere på og sammen med den voksne reflektere over hvilke kommunikative strategier, der er hensigsmæssige i forskellige sammenhænge.

Skriv en kommentar

Se alle blogs

Højtlæsning - en skattekiste af sprog.

Et sikkert hit i forhold til at styrke børns sprog er højtlæsning Der er absolut kun gode ting at sige om det at læse højt for sit barn...med mind...

Husk! At følge med i udviklingen.

Hvorfor? Én af de vigtigste overvejelser i undervisningen er, hvorvidt den igangsatte indsats har en effekt eller ej. Har indsatsen ikke en effekt...